Reklamačný poriadok

s-complaint

Kupujúci je oprávnený si tovar vizuálne skontrolovať ihneď pri a po prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom alebo na jeho obale viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je vždy povinný spísať s príslušným vodičom protokol o škode / reklamácií alebo zásielku odmietnuť prevziať. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky a výrobok nepoužívať. Neskoršie reklamácie tohto druhu bude možné uznať len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase prevzatia od dopravcu.


V prípade uplatnenia reklamácie platí obvyklý reklamačný postup stanovený v Reklamačnom poriadku pre zákazníkov FIT PLUS. Pri uplatnení iných práv vyplývajúcich zo zodpovednosti spoločnosti FIT PLUS za vady (t. j. práva na výmenu veci, práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy a práva na primeranú zľavu) doručí kupujúci reklamovaný tovar vrátane faktúry (prípade inej formy daňového dokladu), ktorá zároveň slúži ako záručný list, alebo záručného listu, do spoločnosti FIT PLUS Group s.r.o., Elektrárenská 12587/1, Bratislava.  

Kupujúci môže uplatniť reklamáciu osobne alebo zaslaním tovaru na reklamáciu prepravnou službou (špedičná spoločnosť, pošta, atď). V prípade zaslania tovaru na reklamáciu touto formou je kupujúci povinný priložiť Reklamačný formulár s popisom reklamovanej vady, ktorý je súčasťou Všeobecných obchodných podmienok predávajúceho a je k dispozícii aj na adrese sídla predávajúceho.

V prípade zaslania vadného tovaru na reklamáciu prepravnou službou na adresu reklamačného oddelenia predávajúceho, označí kupujúci zásielku na viditeľnom mieste nápisom "REKLAMÁCIA". Zásielka určená na reklamáciu musí obsahovať: reklamovaný tovar vrátane kompletného príslušenstva, kópiu nákupného dokladu, alebo platný záručný list, v prípade, že bol vydaný, riadne vyplnený Reklamačný formulár (obsahujúci podrobný popis závady a špecifikácia práv, ktoré kupujúci v súvislosti s reklamáciou uplatňuje), prípadne i ďalšie doklady týkajúce sa dodania tovaru a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (spiatočná adresa, tel. číslo). Odporúčame tovar zasielať ako doporučenú poistenú zásielku. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.

V prípade zaslania vadného tovaru na reklamáciu žiadame kupujúceho odovzdať tovar kompletný a vo vhodnom obalovom materiáli, ktorý vyhovuje prepravným požiadavkám dodaného tovaru- najlepšie v pôvodnom obale. Predávajúci nie je povinný prijať na reklamáciu tovar, pokiaľ nebude vhodne zabalený a odovzdaný s požadovanými súčasťami, príslušenstvom a dokumentmi.

Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. 

Predávajúci pri preskúmaní predložených dokladov a zbežnej prehliadke reklamovaného tovaru reklamáciu na mieste vybaví; pokiaľ nie je možné vybaviť reklamáciu ihneď, prijme reklamovaný tovar do reklamačného konania a o tomto vyhotoví písomný zápis. Predávajúci je povinný vydať spotrebiteľovi doklad o reklamácii a o spôsobe jej vybavenia, a to aj vtedy, ak reklamácii nevyhovie na mieste a v celom rozsahu.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená a predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady, môže kupujúci namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti. Ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti, môže Predávajúci vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bez vadovú.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy (kúpy) odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

O spôsobe vybavenia reklamácie vyrozumie Predávajúci kupujúceho vopred dohodnutým spôsobom ( prostriedky komunikácie na diaľku alebo písomne).Pokiaľ bol tovar zaslaný prepravnou službou, bude po vybavení automaticky zaslaný na adresu kupujúceho.

Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

Komplexné informácie ohľadom reklamácií sa nachádzajú vo všeobecných obchodných podmienkach v časti Reklamačný poriadok.

 

Pri vrátení tovaru treba vyplniť náš Reklamačný formulár alebo vstúpte priamo na náš servisný/reklamačný portál TU (budete presmerovaní na servisný portál stránky lifefitness.sk).