🖐 Kvalitné rukavice do fitka či na bicykel? Vyber si TU.

Aktuálne prebiehajúce súťaže so spoločnosťou FIT PLUS, spol. s r. o.

Registruj sa do newslettera a vyhraj gummies podľa výberu. 

   

ŠTATÚT reklamnej a propagačnej súťaže:  „Registruj sa a vyhraj gummies podľa výberu“ 

Tento štatút upravuje pravidlá súťaže „Registruj sa a vyhraj gummies podľa výberu“ . 

Tento štatút súťaže  bude uverejnený na webovej stránke www.fitplus.sk, www.fitplus.cz počnúc dňom začatia súťaže 01.07.2022. 

1. Organizátor súťaže

FIT PLUS spol. s r.o., so sídlom Office Factory, Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava, Slovensko.  IČO: 31352626, IČDPH: SK2020326176, zapísaná v Obchodnom registri Bratislava, Vložka číslo: 5259/B   ďalej len ako „organizátor“. 

2. Trvanie a miesto konania súťaže

Začiatok súťaže: 01. Júl 2022 (8:00:01). 

Koniec súťaže: do odvolania. 

Miesto konania súťaže: Facebook/fitplussk a Facebook/fitplusczech, www.fitplus.sk, www.fitplus.cz

3. Médiá určené pre súťaž

https://www.facebook.com/fitplussk,  https://www.facebook.com/fitplusczech    “Propagačná súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená, spravovaná spoločnosťou  Facebook a nie je s ňou nijako spojená.” 

4. Základný princíp súťaže

Všetci registrovaní do newslettera prostredníctvom Hosted Signup kampane vytvorenej organizátorom v čase od 01.07.2022 sú zapojení do losovania o výhru, ktorý si počas registrácie vybrali. Výhru môže v každom losovaní získať 1 registrovaný v SR a 1 registrovaný v ČR. Do losovania sú zaradení všetci registrovaní subscriberi newslettera. 1 registrovaný môže vyhrať 1x. Súťaž platí do odvolania. Ukončenie súťaže bude verejné a oznámené na stránkach organizátora.

Vecná výhra: 1x WEIDER Gummies (1 balenie) podľa vlastného výberu z:

•             Weider Melatonin gummies

•             Weider Beauty Hair, Skin & Nails gummies

•             Weider Vitamin D gummies

•             Weider Vitamin C gummies

5. Podmienka účasti v súťaži 

Podmienka zaradenia do súťaže  Do súťaže sa môže zapojiť každý s trvalým alebo dlhodobým pobytom  na území Slovenskej republiky,  ktorý najneskôr dňa 1. júla 2022 dovŕšil 18 rokov.  Súťaž je zverejnená na webovej stránke www.fitplus.sk, www.fitplus.cz  https://www.facebook.com/fitplussk, https://www.facebook.com/fitplusczech.

Súťaže sa nesmú zúčastniť : 

a) zamestnanci organizátora súťaže

b) podnikatelia spolupracujúci s organizátorom súťaže na príprave, organizovaní a zabezpečení  súťaže

c) zamestnanci, členovia orgánov alebo spoločníci osôb uvedených v písm. a) alebo b) vyššie, 

d)osoby blízke osobám uvedeným v písm. a), b) alebo c) podľa § 116 Občianskeho zákonníka. 

Ak sa preukáže, že výherca súťaže je osobou podľa tohto bodu, tak nárok tejto osoby (výhercu) na  výhru nevzniká. Výhra sa tejto osobe (výhercovi) neodovzdá, táto osoba (výherca) bude zo súťaže  vylúčená a predmetná výhra bude následne odovzdaná ďalšiemu účastníkovi súťaže (náhradníkovi  výhercu) v poradí určenom podľa tohto štatútu. 

6. Výhra a odovzdanie výhry

Výhrou v súťaži je 1 kus produktu podľa výberu. Výber prebieha losovaním každú Nedeľu od spustenia súťaže.

Oboznámenie účastníka súťaže o získaní výhry prebieha e‐mailovým oznámením alebo facebookovou správou či telefonicky.  Výhry budú výhercom zaslané doporučene poštou alebo odovzdané osobne, a  to v období do najneskôr 14 dní od losovania výhercov. 

7. Osobné údaje

 V súlade s Nariadením EP a R (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov  a voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, organizátor  ako  prevádzkovateľ  spracúva  osobné  údaje  účastníkov  súťaže  v  rozsahu  meno,  priezvisko,  telefón,  emailová  adresa  a  adresa  na  doručenie  zásielky  výhercom  na  účel  evidencie  súťažiacich,  správy,  vyhodnotenia súťaže a odovzdania  výhry. 

Organizátor  primeraným  spôsobom  uchováva  osobné  údaje  výhercov  pre  účely  daňové,  účtovné  a  archivačné.  Organizátor súťaže je oprávnený v rámci vyhodnotenia súťaže a kontaktovania výhercov súťaže zverejniť osobné údaje výhercov v rozsahu:  krytá e-mail adresa, alebo na www.fitplus.sk, www.fitplus.cz, alebo https://www.facebook.com/fitplussk, https://www.facebook.com/fitplusczech . 

Organizátor  neprenáša  osobné  údaje  do  tretej  krajiny  alebo medzinárodnej organizácie, alebo inej tretej strane, priamo sa nepodieľajúcej spracovaní údajov spojenej s vyhodnotením súťaže.

Organizátor nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie  vrátane  profilovania  spracúvaných osobných  údajov.  Účastník  súťaže  a  výhercovia majú  všetky  práva  dotknutej osoby, a to predovšetkým právo požadovať od organizátora prístup k svojim osobným údajom,  právo  na  opravu  osobných  údajov, právo  na  vymazanie  osobných  údajov,  právo  na  obmedzenie  spracúvania osobných údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, právo na prenosnosť  svojich osobných údajov, právo odvolať súhlas (ak je súhlas právnym základom spracúvania), právo podať  sťažnosť  Úradu  na  ochranu  osobných údajov  Slovenskej  republiky.

Bližšie  informácie  o  spracúvaní  osobných  údajov  sa  nachádzajú  v  Pravidlách  ochrany  osobných  údajov, ktorých  aktuálna  verzia  je  dostupná na webovej stránke www.fitplus.sk, www.fitplus.cz. 

8. Súdne vymáhanie výhier v súťaži 

Výhry v súťaži nie sú vymáhateľné súdnou cestou, ani žiadnou inou právnou cestou. Vecné ceny nie je  možné vymeniť za  finančnú výhru. V prípade, že nastanú pochybnosti o splnení týchto podmienok a  pravidiel, rozhodne o ich splnení, resp. nesplnení, organizátor súťaže. 

9. Úprava a zmena pravidiel súťaže

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek pred aj počas trvania súťaže pozmeniť alebo upraviť  štatút súťaže, ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť, a to aj bez uvedenia dôvodu  a poskytnutia náhrady. V prípade rozporu medzi pravidlami a podmienkami súťaže uvedenými v tomto  štatúte  a  pravidlami  a  podmienkami  súťaže  uvedenými  v  propagačných  materiáloch  alebo  iných  materiáloch určených  spotrebiteľom  platí  znenie  pravidiel  a  podmienok  súťaže  uvedených  v  tomto  štatúte.

10. Zodpovednosť za škodu

 Prípadná  zodpovednosť  za  škodu  vzniknutú  v  súvislosti  so  súťažou  bude  riešená  podľa  príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka v platnom znení. Ak v dôsledku konania alebo nekonania účastníka  súťaže vznikne organizátorovi súťaže alebo ostatným účastníkom súťaže akákoľvek ujma, je účastník,  ktorý ujmu spôsobil, povinný v plnom rozsahu ju nahradiť. Účastník súťaže berie na vedomie a súhlasí,  že  spoločnosť Facebook Inc. nemá  voči  nim  v súvislosti  s touto  súťažou  žiadne  záväzky  a za  priebeh  súťaže  nenesie žiadnu zodpovednosť. Ak účastník utrpí nejakú ujmu v spojení so spoločnosťou Facebook Inc., za túto ujmu nie je zodpovedný organizátor súťaže.

11. Všeobecné ustanovenie

Propagačná spotrebiteľská súťaž je organizovaná ako propagačná súťaž v zmysle ust. § 4 ods. 6 zákona  č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Účasťou  v  súťaži  vyjadruje  účastník  svoj  súhlas  s  pravidlami  a  podmienkami  súťaže  obsiahnutými  v  tomto  štatúte. Výhry zo súťaže sú predmetom dane z príjmov podľa § 8 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani  z príjmov v znení neskorších predpisov pokiaľ presiahnu sumu 350 eur. Dani z príjmov podlieha výška  výhry presahujúca sumu 350 eur. Organizátor súťaže má povinnosť oznámiť výhercovi výšku výhry pri  jej  odovzdaní, pokiaľ táto suma presahuje 350 eur.

Výherca  má  povinnosť  vysporiadať  daňové  povinnosti,  ktoré  mu  zo  zákona  o dani  z príjmov vyplývajú.

V Bratislave 20.06.2022

SK: Výhercovia od spustenia súťaže

kik********a@gmail.com: Melatonín gummies

ro******ros@centrum.sk: Beauty Hair, Skin & Nails gummies

m***.sul*****@gmail.com: Melatonín gummies

b**.jak*****4@gmail.com: Beauty Hair, Skin & Nails gummies

Naše ďalšie webstránky

Ako výhradný zástupca LifeFitness máme najširšiu ponuku zariadení pre komerčné fitness centrá

Navštíviť

Od roku 1992 prinášame novinky zo sveta fitness, bodybuildingu a zdravého životného štýlu

Navštíviť

Revolučný skupinový tréning prepájajúci hudbu, svetlá a senzory do interaktívnych a motivačných zážitkov.

Navštíviť

Súhlas so spracovaním cookies

Aby sme mohli zlepšovať naše webové stránky, musíme ukladať súbory cookie o našich návštevníkoch.
Zakázat všetky
Povoliť všetky